Regulamin Ogólnych Warunków Świadczenia Usług przez Demetrius Lab

REGULAMIN OGÓLNYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DEMETRIUS LAB 

§ 1 

Obowiązywanie 

 1. Poniższy Regulamin świadczenia usług przez Demetrius LAB mają zastosowanie do świadczenia usług laboratoryjnych i prac badawczo-rozwojowych przez Demetrius LAB Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Nadbystrzycka 38H, 20-618 Lublin, zwany dalej Demetrius LAB
 1. Zleceniodawcą usług jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. Warunki dotyczą wszystkich relacji handlowo-usługowych nawiązywanych przez Demetrius LAB ze Zleceniodawcą. 

§ 2 

Świadczone usługi 

 1. Demetrius LAB świadczy usługi laboratoryjne i badawcze w zakresie doboru i opracowania nowych klas materiałów hybrydowych o ściśle określonych właściwościach sorpcyjnych oraz opracowywania technologii i receptur inteligentnych nawozów mineralno-organicznych o kontrolowanym/sukcesywnym uwalnianiu makro- i mikroskładników w celu biofortyfikacji roślin w ramach projektów badawczo — rozwojowych oraz sporządzenia raportów i sprawozdań z badań, poświadczających uzyskane wyniki. Demetrius LAB może świadczyć również usługi dodatkowe, po uzgodnieniu z Zleceniodawcą. 
 1. Demetrius LAB świadczy usługi w oparciu o normy, procedury badawcze, zwyczaje, posiadaną specjalistyczną wiedzę, odpowiedni sprzęt laboratoryjny a także instrukcje i wytyczne Zleceniodawcy. Metody i sposób świadczenia usług są uzgadniane między Demetrius LAB a Zleceniodawcą. 
 1. Demetrius LAB wraz ze swym personelem nie podlega żadnym handlowym, finansowym lub innym naciskom mogącym wpłynąć na wyniki badań. 

§ 3 

Zawieranie umów, realizacja zleceń 

 1. Zawarcie umowy następuje po podpisaniu zlecenia na świadczenie usług laboratoryjnych lub badawczych przez Demetrius LAB. Zlecenie powinno zawierać plan badania, wycenę, metody badawcze, opis materiału badanego, sposób postępowania z próbą, sposób przedstawiania wyników, postępowanie  z próbą po zakończeniu  badania, postępowanie z własnością Zleceniodawcy. 
 1. Przyjęcie zlecenia nie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Demetrius LAB do osiągnięcia określonego rezultatu. 
 1. Plan badania, wycena badania, zakres i termin realizacji umowy jest każdorazowo uzgadniany przez strony. Wszelkie zmiany zapisów wymagają akceptacji obu stron na piśmie. Po akceptacji warunków umowy rozpoczyna się część eksperymentalna badania. 
 1. Kontakt ze Zleceniodowcą jest utrzymywany przez cały czas realizacji umowy, Zleceniodawca jest informowany o wszelkich zmianach w planie badania. 
 1. Po wykonaniu zlecenia Zleceniodawca otrzymuje Raport z wykonania badania wraz z wynikami. Wyniki badań są przekazywane Zleceniodawcy w sposób określony w pisemnej umowie przy zachowaniu zasad poufności. Raporty z badań mogą być powielane przez Zleceniodawcę wyłącznie w całości, odzwierciedlający całość zrealizowanego badania. 
 1. Demetrius LAB nie jest zobowiązany do udzielania opinii oraz interpretacji wyników badań, chyba że umowa mówi inaczej. Ewentualne porady, opinie rozumiane są jako niewiążące sugestie. 
 1. W celu należytego wykonania zlecenia, Demetrius LAB zastrzega sobie możliwość podzlecania wykonania usługi osobie trzeciej, która posiada odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania usługi. W takim przypadku, Demetrius LAB ponosi odpowiedzialność za wykonanie zlecenia w całości.  
 1. Wyniki badań są wyłączną własnością Zleceniodawcy. Żadna informacja słowna czy pisemna dotycząca badań nie może być udostępniana osobie trzeciej bez wcześniejszej i formalnej zgody Zleceniodawcy

§ 4 

Płatność za zlecenie 

 1. Ceny za realizację umowy są ustalane na podstawie Cennika Świadczenia Usług, który stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. Ostatecznie ustalona cena wskazywana jest w formularzu zlecenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu. 
 1. Płatność za wykonanie zlecenia odbywa się na podstawie wystawionej faktury VAT. Kwoty są podane w złotych polskich i są cenami netto. Płatność powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Demetrius LAB
 1. Demetrius LAB zastrzega sobie prawo do zażądania wynagrodzenia z góry za wykonanie zlecenia. 
 1. W przypadku opóźnienia Zleceniodawcy w uregulowaniu należności, Demetrius LAB ma prawo do naliczania odsetek. 
 1. W przypadku, gdy kontynuacja lub ukończenie zlecenia przez Demetrius LAB zostanie uniemożliwione z przyczyn od niego niezależnych, Zleceniodawca wypłaci wynagrodzenie proporcjonalne do nakładu pracy wykonanej przed jej zawieszeniem. W takim przypadku Demetrius LAB będzie zwolnione z odpowiedzialności za nieukończenie zlecenia. 

§ 5 

Terminy realizacji 

 1. Terminy realizacji poszczególnych zleceń są indywidualnie uzgadniane z Zleceniodawcą przy podpisaniu umowy. Uzgodnione terminy nie są wiążące dla Demetrius LAB, w przypadku gdy Zleceniodawca nie dopełni swoich obowiązków w zakresie prawidłowego wykonania zlecenia. 
 1. Terminy mogą ulegać zmianom, po wcześniejszym uzgodnieniu obu stron. 

§ 6 

Próbki, materiał do badań 

 1. Materiały niezbędne do realizacji zlecenia dostarczane są przez Zleceniodawcę do Demetrius LAB. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem próbek ponosi Zleceniodawca. Warunki dostawy oraz rodzaj dostarczanych prób powinien być wcześniej uzgodniony z Demetrius LAB
 1. W przypadku przekazywania do Demetrius LAB substancji niebezpiecznych, Zleceniodawca zobowiązany jest do umieszczenia na opakowaniu próbek widocznego oznaczenia.  
 1. Sprawozdania z badania odnoszą się jedynie do parametrów badanej próbki, nie zaś do partii materiału, z jakiego została pobrana. 
 1. Demetrius LAB nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i zastosowanie wyników badań przez Zleceniodawcę. 
 1. W przypadku braku innych ustaleń, Demetrius LAB przechowuje dostarczone próby przez okres czasu nie dłuższy niż 90 dni od daty otrzymania materiału do badań, o ile z natury próbki nie wynika krótszy termin. Po tym terminie, materiał nie zużyty do przeprowadzenia analiz jest zutylizowany. Materiał próbek, które nie zostały zużyte do badania, Demetrius LAB może odesłać do Zleceniodawcy, na jego koszt. 

§ 7 

Poufność i prawa autorskie 

 1. Demetrius LAB udostępnia wyniki, sprawozdania i raporty z analiz tylko i wyłącznie do wiadomości i na użytek Zleceniodawcy, chyba że z umowy wynika inaczej. 
 1. Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej Strony w czasie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu. 
 1. Przekazywanie, udostępnianie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie itp. przez Strony informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w formie wystąpień publicznych, konferencji, szkoleń może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej strony. 

§ 8 

Reklamacje 

 1. Zleceniodawca ma prawo wnieść skargi i reklamacje wyłącznie w formie pisemnej, dotyczące procesu badania lub działania Demetrius LAB. Zleceniodawca musi określić przedmiot reklamacji i uzasadnienie; wnioski i życzenia składającego skargę; stanowisko, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za złożoną reklamacji i upoważnionej do prowadzenia korespondencji oraz sposób prowadzenia korespondencji. 
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich złożenia. W przypadku gdy wyjaśnienie sprawy wymaga dłuższego okresu czasu, Demetrius LAB informuje Zleceniodawcę o terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacji rozpatrują osoby, które poprzednio nie były zaangażowane w sprawę będącą przedmiotem skargi. Demetrius LAB poinformuje Zleceniodawcę o sposobie załatwienia reklamacji. 

§ 9 

Postanowienia organizacyjne 

 1. Zlecenie usługi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 
 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają odrębnej umowy zawartej z Zleceniodawcą w formie pisemnej. 
 1. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin lub odrębną umowę z Zleceniodawcą, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 1. Wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub umowy z Zleceniodawcą, rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Demetrius LAB.