Szczegółowy zakres oferowanych usług i ich cennik

Cennik opłat za świadczenia usług laboratoryjnych i prac badawczo-rozwojowych przez Demetrius LAB

 

 

KOD 

Usługa 

Uwagi 

Cena  [PLN] 

 

PL-1 

Opracowanie warunków syntezy zeolitów o strukturach: NaX, NaP1, NaA lub sodalitu (zawartość fazy zeolitowej >60%) z popiołów lotnych 

 • Analiza XRD, XRF, SEM substratów i produktów reakcji  
 • Analiza uziarnienia substratów i produktów reakcji 
 • Analiza powierzchni właściwej i struktury porów metodą N2 

18 000 

PL-2 

Opracowanie warunków syntezy zeolitów o wysokiej czystości i strukturach: NaX, NaP1, NaA lub sodalitu (zawartość fazy zeolitowej >99%)  

 • Analiza XRD, XRF, SEM substratów i produktów reakcji  
 • Analiza uziarnienia substratów i produktów reakcji 
 • Analiza powierzchni właściwej i struktury porów metodą N2 

27 000 

PL-3 

Opracowanie warunków syntezy mezoporowatych materiałów krzemionkowych typu: MCM-41, SBA-15  

 • Analiza XRD, XRF, SEM substratów i produktów reakcji  
 • Analiza uziarnienia substratów i produktów reakcji 
 • Analiza powierzchni właściwej i struktury porów metodą N2 

36 000 

 

 

PL-4 

Opracowanie warunków syntezy kompozytów zeolitowo-węglowych lub zeolitowo- wermikulitowych   

 • Analiza XRD, XRF, SEM substratów i produktów reakcji  
 • Analiza uziarnienia substratów i produktów reakcji 
 • Analiza powierzchni właściwej i struktury porów metodą N2 

22 000 

PL-5 

Opracowanie receptury i zbadanie właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w technologii asfaltu spienionego za pomocą dodatków  

 • Badanie Typu zgodnie z normą 13108  obejmujące opracowanie składu mieszanki mineralnej metodą krzywych granicznych, wykonanie próbek i badania gęstości, gęstości objętościowej, zawartości wolnych przestrzeni, odporności na działanie wody i mrozu, odporności na deformacje trwałe 

35 000 

PL-6 

Analiza jakości destruktu asfaltowego 

 • Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w destrukcie asfaltowym 
 • Uziarnienie kruszywa z destrukcie asfaltowym 
 • Wielkość kawałków destruktu asfaltowego 
 • Zawartość materiałów obcych w destrukcie asfaltowym 
 • Rozpoznawanie rodzaju lepiszcza w warstwie (PAK MARKER) 

4 000 

PL-7 

Opracowanie receptury i zbadanie właściwości betonów, zapraw, zaczynów modyfikowanych różnego rodzaju dodatkami  

 • Badania obejmują oznaczenie 
 • gęstości, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie, nasiąkliwości, przepuszczalności wody  
 •  

50 000 

PL-8 

Analiza składu fazowego (jakościowa i ilościowa) 

 • Metoda XRD, cena za próbkę z interpretacją 

350–750 

PL-9 

Analiza składu chemicznego (pierwiastki główne) 

 • Metoda XRF, cena za próbkę z interpretacją 

500-800 

PL-10 

Analiza mikrostruktury połączona z analizą chemiczną w mikroobszarze 

 • Metoda SEM-EDS, cena za próbkę z interpretacją 

400-1000 

P-11 

Analiza uziarnienia (na sucho lub na mokro) 

 • Metoda dyfrakcji laserowej, cena za próbkę z interpretacją 

500 

PL-12 

Analiza powierzchni właściwej i struktury porów 

 • Metodą N2 w temperaturze ciekłego azotu, cena za próbkę z interpretacją 

800-1200 

AGH-1 

Opracowanie materiału sorpcyjnego do usuwania metali i metaloidów (kationów i anionów) z roztworów wodnych 

 • Testy sorpcji w 1-8 kolumnach przepływowych o objętości 1-100 dm3 połączonych szeregowo lub w 1-8 kolumnach niezależnych 
 • 7 dni prowadzenia eksperymentu  
 • Jeden eksperyment dla jednego pierwiastka  

20 000 

AGH-2 

 • Testy statyczne w układach statycznych (batch reactor) 
 • Testy wpływu pH, czasu reakcji, stężenia początkowego 
 • Jeden eksperyment dla jednego pierwiastka 

15 000 

AGH-3 

Opracowanie materiału sorpcyjnego do usuwania uranu i radu z roztworów wodnych 

 • Testy sorpcji w 1-8 kolumnach przepływowych o objętości 1-100 dm3 połączonych szeregowo lub w 1-8 kolumnach niezależnych 
 • 7 dni prowadzenia eksperymentu  
 • Jeden eksperyment dla jednego pierwiastka  

20 000 

AGH-4 

 • Testy statyczne w układach statycznych (batch reactor) 
 • Testy wpływu pH, czasu reakcji, stężenia początkowego 
 • Jeden eksperyment dla jednego pierwiastka 

15 000 

AGH-5 

Opracowanie materiału sorpcyjnego do usuwania farmaceutyków z roztworów wodnych 

 • Testy sorpcji w 1-8 kolumnach przepływowych o objętości 1-100 dm3 połączonych szeregowo lub w 1-8 kolumnach niezależnych 
 • 7 dni prowadzenia eksperymentu  
 • Jeden eksperyment dla jednego farmaceutyku  

20 000 

AGH-6 

 • Testy statyczne w układach statycznych (batch reactor) 
 • Testy wpływu pH, czasu reakcji, stężenia początkowego 
 • Jeden eksperyment dla jednego  farmaceutyku 

15 000 

AGH-7 

Opracowanie materiału sorpcyjnego do usuwania barwników i surfaktantów z roztworów wodnych 

 • Testy sorpcji w 1-8 kolumnach przepływowych o objętości 1-100 dm3 połączonych szeregowo lub w 1-8 kolumnach niezależnych 
 • 7 dni prowadzenia eksperymentu  
 • Jeden eksperyment dla jednego barwnika lub surfaktantu  

20 000 

AGH-8 

 • Testy statyczne w układach statycznych (batch reactor) 
 • Testy wpływu pH, czasu reakcji, stężenia początkowego 
 • Jeden eksperyment dla jednego  barwnika lub surfaktantu 

15 000 

AGH-9 

Opracowanie materiału sorpcyjnego do usuwania pestycydów z roztworów wodnych 

 • Testy sorpcji w 1-8 kolumnach przepływowych o objętości 1-100 dm3 połączonych szeregowo lub w 1-8 kolumnach niezależnych 
 • 7 dni prowadzenia eksperymentu  
 • Jeden eksperyment dla jednego pestycydu  

20 000 

AGH-10 

 • Testy statyczne w układach statycznych (batch reactor) 
 • Testy wpływu pH, czasu reakcji, stężenia początkowego 
 • Jeden eksperyment dla jednego pestycydu 

15 000 

AGH-11 

Opracowanie technologii  regeneracji zużytych sorbentów i przygotowania do ponownego użycia 

 • Testy regeneracyjne z użyciem jednego roztworu regeneracyjnego 
 • Jeden eksperyment dla jednego sorbowanego związku 

7 000 

UW-1 

Oznaczenia liczebności bakterii heterotroficznych  

 • Na podłożu stałym LA, analiza w 3 powtórzeniach 

180 

UW-2 

Oznaczanie liczebności bakterii rozkładających ropopochodne 

 • Oznaczanie miana na podłożu płynnym z dodatkiem 1% ropy lub wskazanych substratów, analiza w 5 powtórzeniach 

300 

UW-3 

Oznaczanie aktywności dehydrogenaz 

 • Oznaczenia kolorymetryczne, 

analiza w 3 powtórzeniach 

500 

UW-4 

Testy respirometyczne 

 • Analizy zdolności oddechowych metodą manometryczną w jednym powtórzeniu, rekomendowane 3-5 powtórzeń 

120 

UW-5 

Testy biodegradacji w kolbkach 

 • 3 warianty hodowli (naturalna atenuacja, biostymulacja, bioaugmentacja)  
 • 21 dniowe hodowle z oznaczeniem liczebności bakterii heterotroficznych, bakterii degradujących substrat oraz analizami enzymatycznymi,  eksperyment w 3 powtórzeniach 

5 000 

UW-6 

Testy bioługowania w kolbkach 

 • 2 warianty hodowli (z siarką i żelazem) oraz kontrola chemiczna, eksperyment w 3 powtórzeniach 

1 000 

UW-7 

Namnażanie biomasy 

 • Produkcja biomasy w bioreaktorach 5 – 1000 dm3 

cena 1 dm3 hodowli na podłożu pełnym LB 

20 

UW-8 

Oznaczenia bilansu masy i kinetyki procesu 

 • Oznaczenia bilansu masy, kinetyki utylizacji substratu i wytworzenia produktu w hodowlach okresowych analiz na podstawie testów w bioreaktorach 1-10 dm3,  cenie nie uwzględniono kosztów podłoży oraz kosztów analiz biochemicznych i mikrobiologicznych 

10 000 

UW-9 

Analiza techno -ekonomiczna 

 • Modelowanie procesu w programie Super ProDesigner 
 • Opisanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych dla procesu 

30 000 

UW-10 

Badanie biogazodochodowości 

 • Oznaczenia jakości i ilości produkowanego biogazu, oznaczenie stopnia redukcji suchej masy, ChZT, LKT 
 • 45 dniowe hodowle okresowe 

7 500 

UW-11 

Optymalizacja procesu produkcji biogazu 

 • Dobór ko -substratów, optymalizacja czasu zatrzymania w reaktorze, bilansowanie procesu 
 • 90 dniowe hodowle ciągłe 

15 000 

 

Jakie projekty planujemy?

projekt ten ma na celu optymalizację procesów sortowania różnych rodzajów odpadów, takich jak odpady komunalne, przemysłowe czy budowlane. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz metod analitycznych, projekt ma na celu osiągnięcie jak najwyższej efektywności procesów sortowania.

projekt ten ma na celu przeprowadzenie badań naukowych dotyczących wpływu różnych rodzajów odpadów na środowisko, takich jak np. emisja gazów cieplarnianych czy zanieczyszczenie gleby i wody. Celem projektu jest opracowanie nowych metod analizy i monitorowania środowiska oraz wdrożenie działań mających na celu minimalizację wpływu odpadów na środowisko.
projekt ten ma na celu optymalizację procesów recyklingu różnych rodzajów odpadów, takich jak np. tworzywa sztuczne, metale czy papier. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i metod analitycznych, projekt ma na celu zwiększenie efektywności procesów recyklingu oraz wykorzystanie jak największej ilości surowców wtórnych.

Kontakt

Jeśli szukasz innowacyjnych rozwiązań dla zagospodarowania odpadów i chcesz działać na rzecz ochrony środowiska, warto skontaktować się z Grupą Demetrius.